Fish names from English to Telugu (తెలుగు)

10th March 2022
Fish name from English to Telugu

 

I created this list from various sources to help people to identify their favorite fish and enjoy the fish that get from various parts of this world. Language should not stop you from tasting your favorite చేప

Note: Click here to read on how to remove Formalin chemical preservative from Fish.

I am compiling this list from various sources. Please feel free to let me know any changes/corrections needed. I am trying my best to source the names in native Telugu (తెలుగు) language. Please help me with the names in the comment section if possible.

Click here for complete list of fish names from English - Tamil - Telugu - Malayalam - Kannada - Marathi - Bengali

Click here for list of fruits name from English to Telugu (తెలుగు)

Click here for list of Vegetable name from English to Telugu (తెలుగు)

English Fish Name Telugu (తెలుగు) Fish Name
Anchovies/Anchovy Nethallu (నేతలు), Pooroava (పూరావు), Kelba (కేలంబా), Poravallu (పోరేవాళ్ళు)
Barracuda Jellow (జెల్లఓ)
Barramundi Pandugappa (పండుగొప్ప)
Bluefin Travelly Kurugu paarah (నురుగు పారహ్)
Bombay Duck/Bummalo Vanamattalu (వనమట్టాలు), Cocomutta (కోకాముట్ట)
Butterfish, Murrel Bonke (బొంకే)
Catfish Jelalu (జెలలు), walaga (వాలాగా), Tedi Jella (తేదీ జిల్లా)
Catla (Bengal carp) Botchee (బోట్చీ)
Clams Klaimpa (క్లైమ్ప)
Convict surgeonfish Mootah (మూత)
Crab Peetha/Pitha (పీత)
Dart Kaduvai (కరువై)
Dolphin Fish Abanoos (బానూస్)
Eel Maluguchepa (మెలుగుచేప)
Emperor (Mula) Erimeenu (ఎరిమీను)
Fin bream (Threadfin bream) Pink perch Chalaneera kanti (చాలనీరా కంటి)
Finned Bulleye Disco meenu (డిస్కో మీను)
Flying fish Parava meenu (పరవా చాప)
Garfish Kokare (కొకరు), Konti (కోటి)
Greas carp fish (Carp) Arju (అర్జు), Elamosa (ఎల్మోస), Chittahri (చిత్తహ్రి)
Grouper (Reef cod) Muri meenu (మురి మీను)
Grunter Korakka (కోరక్క), Karuppi (కరుప్పి)
Hilsa Fish/Ilish/ Hilsa Herring/ Hilsa Shad/ Palla Fish/ Hilsha/ Ellis Killalu (కిల్లలు), Pulasa/Polasa (పొలాస), Ilish (యిలిష్)
Horse Mackeral Paar (పార్)
Indian Goat fish Rathi goolivinda (రతి గులివింద)
Indian Shad (Hilsa) Killalu (కిల్లలు)
Jewfish Pulli panna (పులి పన్నా)
Katla, Catla, Bengal Carp Botchi (బోచి చేప), Botcha, Botchee, Krishnabotcha (కృష్ణబోట్చా చేప)
King fish/Indo-Pacific king mackerel Vanjiram (వంజరం చేప), Peddah-mottah (పెదఃమోటా చేప)
Lady Fish Isaka Jantikulu Chepa (ఇసాకా జంతీకులు చేప)
Leather skin fish Palai meen (పాలి చేప)
Lizard fish Cade mottah (కాట్ మోటాహ్)
Lobster Konju (కొంజు చేప)
Mackerel Kannangadatha (కన్నంగదాతా చేప)
Malabar Trevally Kodavai (కోడాయి చేప)
Milk fish (White mullet) Pala bontha(పాలా బోథా)
Moon fish Ambattan Paara(అంబట్టన్ పారా)
Mrigal(White carp) Arju (అర్జు చేప), Yerramosu (ఎర్రమోసు చేప)
Mullet (Red Mullet) Bontha Parigi (బోంతా పారాగి), Koniga (కొంగ చేప), Kathi parigo (కతి పార్గో)
Murrel (Snakehead fish) Erramatta (ఎర్రమత్త చేప), Mottu (మొట్చు చేప), Korava (కోరవా చేప), Korameenu (కొమమేను)
Parrot fish Kili meenu (కిలి మెనేయు)
Pearl spot Cashimera (కాషిమెరా చేప)
Perch Chamalu (చాముల్ చేప), Kilipothu (కిలిపోతు చేప), Ganam (గణమ్ చేప)
Pomfret Nalla Chanduva (నల్లా చందువా), Tella Chanduva (టెల్లా చందూవా)
Prawn / Shrimp Royyala (రొయ్యల), Boli (బోలి), Etti (ఎట్టి)
Red Snapper Thundava (తుండవా), Rangu (రాంగు)
Ribbon fish / Belt fish / Hair Tail Savallu (సవల్లూ)
Rohu (Carpo fish) Bocha gnadu meen (బోచా గ్నాడు మేన్), Seelavathi (షెల్లావతి)
Solmon (Indian solman / Threadfin)/ Salmon Maga (మాగా), Budatha maga (బుదతా మాగ)
Sardines Kavalu (కవలు), Noona Kavallu (నూనా కవల్లూ)
Saw Fish / Gur Yella (ఎల్లా)
Seabass Pandugappa (పాలగప్ప)
Seer fish Vanjaram (వంజరం), Konema (కొన్నేమా)
Shark Soraputtu (సోరపుట్), Sorrah (సోర్రా)
Silver Belly / Pony fish Kaara (కరా)
Sole Fish / Tongue sole Korra meenu (కొర్రా మెనూ)
Squid Kaamuta sanchulu (కముతు సాంచులు)
Tilapia Queiloo (క్విలూ చేప), Koyya pippali (కోయ పిప్పాలి)
Tuna Toora Chepa (టూరా చెప)
Turbot (Indian spiny turbot) Dodda Nangu (దొడ్డ నాగు), Kolli nangu (కొల్లి నాగు), Noori nalaka (నూరి నలకా)
Whip-tail sting ray/ Ray fish Teki (టీకి), Belugiri (బెలుగిరి), Tenku (తెన్కు)
White fish (False Travelly) Sadumi (సదుమి)
Yellow fin Tuna Surai (సూరై)

I would like to hear from you if this list did help you in what you are looking for and if you have any suggestions to make this list even better.

THIS IS SOMETHING INTERESTING I FOUND. WHAT IS THE COMMON FISH USED IN MANY RESTAURANTS? CLICK HERE TO KNOW THE TRUTH.

Haringo.com

Copyright © 2024 Haringo.com All Rights Reserved.
 | Disclaimer: As an Amazon Associate Haringo.com earn from qualifying purchases.
umbrella